ชุดประชุมราคาประหยัด


  • giant_64275.jpg
    ไมโครโฟนชุดประธาน Chaiman Unit EM-600C - เปนไมโครโฟนชนิดมีไฟวงแหวนท่ีปลายไมโครโฟนและมีลําโพงในตัวเคร่ืองชนิด Hi – Fi voice Loudspeaker ...

  • EM-800Bc.jpg
    ไมโครโฟนชุดประธาน Chaiman Unit EM-800C - เป็นไมโครโฟนชนิดมีไฟวงแหวนที่ปลายไมโครโฟนและมีลําโพงในตัวเครื่องชนิด Hi – Fi voice Loudspeaker - ไมโครโฟนชนิด Unidirectional Electret หรือ ...

  • 1566959645384.jpg
Visitors: 561,419